De allmänna villkoren för tvättkort har reviderats 2017-11-20 och träder i kraft 2017-11-30.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TVÄTTKORT Reviderad 2017-11-30.

1. Parter/Definitioner

1.1. Parter

Parter enligt dessa allmänna villkor är Kontohavaren och Truckwash i Sundsvall AB, 556932-7512 (”Truckwash”). Kontohavaren åtar sig att själv iaktta och att ålägga Kortinnehavare (användare) att följa dessa allmänna villkor.

1.2. Definitioner

Konto: Konto hos Truckwash som disponeras genom användande av ett eller flera tvättkort. Kontohavare: Fysisk/a eller juridisk/a person/er som efter ansökan beviljats Konto. Kortinnehavare: Fysisk/a person/er som tilldelats tvättkort av Kontohavaren.

2. Beviljande av ansökan och utfärdande av Tvättkort

2.1. Allmänt

Ansökan om Konto och Tvättkort görs av sökanden hos Truckwash. Sedvanlig kreditprövning sker vid ansökan och därefter när Truckwash så finner lämpligt. Ansökan beviljas normalt inte vid betalningsanmärkningar eller om sökandens betalningsförmåga bedöms som otillräcklig. Beviljas ansökan utfärdas Tvättkort enligt insänd ansökan för Kontohavaren/Kortinnehavaren. Tvättkort är personligt och får användas endast av Kortinnehavaren. Skulle de i ansökan lämnade uppgifterna visa sig felaktiga eller senare händelser motivera ändrat ställningstagande äger Truckwash rätt att omedelbart återkalla Tvättkort. Avtal anses ingånget den dag Kortinnehavaren för första gången använder Tvättkortet. För Konto gäller de kreditgränser som fastställs av Truckwash enligt ansökan och informerats Kontoinnehavaren i samband med besked om beslut av ansökan. Truckwash har rätt att ensidigt efter egen bedömning ändra kreditgränsen, t ex på grund av förändringar i Kortinnehavarens faktiska inköp.

2.2. Ändring av namn, adress, bolagsform m.m.

Vid ändring av namn, adress eller bolagsform samt vid ägarbyte skall Truckwash omgående informeras. Truckwash avgör i dessa fall om Tvättkortet/ Kontot behöver bytas ut eller om ny kort-/Kontoansökan behöver göras. Kontohavaren svarar för konsekvenserna av att sådan information inte givits. Vid utebliven information är Kontohavaren betalningsskyldig även för skuld, som uppkom efter ändringen.

3. Giltighet/Uppsägning

Detta avtal gäller tills vidare. Parterna har rätt att, med iakttagande av trettio (30) dagars uppsägningstid, skriftligen säga upp avtalet. Oaktat att detta avtal sagts upp eller upphört att gälla är Kontohavare betalningsskyldig för all skuld som belastar Kontot. Utfärdat Tvättkort gäller tills vidare. Tvättkort är Truckwashs egendom och Kontohavaren är skyldig att omedelbart återlämna Tvättkort om Truckwash så fordrar. Vid förlorat/skadad kort debiterad f.n. 50 kr exkl. moms för ersättningskort. Truckwash förbehåller sig rätten att omedelbart spärra Kontot om Tvättkort används på ett otillbörligt sätt eller när Truckwash annars finner detta befogat. Om kontohavare avlider, försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion upphör rätten att använda till denne utfärdat Tvättkort. Fullgör kontohavare inte sina förpliktelser enligt detta avtal eller annan förpliktelse mot Truckwash, missbrukas Kontot eller övertrasseras det, har Truckwash rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och kräva betalning av hela den skuld som belastar Kontot jämte ränta och kostnader. Detsamma gäller om betalningsanmärkning registreras på Kontohavare eller Truckwash på annat sätt har grundad anledning antaga att Kontohavare inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. I dessa fall får Kontot inte användas för ytterligare köp och Tvättkort skall omedelbart återlämnas till Truckwash i oskadat skick. Registrering i missbruksregistret kan komma att ske i fall då kredit sägs upp på grund av gravt eftersatt betalningsskyldighet, gravt överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under oriktiga förutsättningar.

4. Användning av kort

4.1. Ansvar för Tvättkort och PIN- kod

Kontohavaren är betalningsansvarig för alla de köp, räntor och avgifter som debiteras Kontot. För Tvättkort utfärdas separat en personlig PIN-kod. De belopp och kvantiteter som registreras vid inköp gjorda med Tvättkort och PIN-kod debiteras Kontohavaren utan att denne skriftligen kvitterat mottagen vara. Användande av Tvättkort enligt ovan anses som erkännande av uttagen vara och bildar underlag för fakturering.

Kontohavaren förbinder sig att tillse att Kortinnehavaren:

  • förvarar Tvättkortet på betryggande sätt så att det ej kan komma i orätta händer,
  • inte antecknar PIN-koden på Tvättkortet, inte låter PIN-koden eller anteckning om den vara fäst vid Tvättkortet eller vara förvarad i samma omslag eller fodral som Tvättkortet,
  • i anteckning om PIN-kod inte anger dess egenskap av PIN-kod eller dess samband med Tvättkortet,
  • genast anmäler till Truckwash om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om PIN-koden eller att Tvättkortet utnyttjas obehörigt eller
  • iakttar för Tvättkortet gällande bestämmelser.

Kontohavaren ansvarar gentemot Truckwash för all skada som uppkommer genom försummelse från Kortinnehavarens sida vid handhavande av Tvättkort eller PIN-kod. Beträffande betalningsansvar när Tvättkort använts av obehörig gäller dock punkt 4.3 nedan. Tvättkort är en värdehandling och ska förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som pengar och andra värdehandlingar. Postbefordran av Tvättkort, som inte sker genom Truckwashs försorg, får endast ske inom Sverige och i rekommenderad försändelse. Om inga köp gjorts på Tvättkort under en tvåårsperiod har Truckwash rätt att utan meddelande avregistrera Kontohavaren.

4.2. Förlustanmälan

Kontohavaren förbinder sig att vid förlust av Tvättkort omedelbart per telefon eller e-post anmäla detta till Truckwash som då spärrar kortet. Vid förlust av Tvättkort skall alltid polisanmälan göras. För kontaktuppgifter till Truckwash se punkt 10.

4.3. Betalningsansvar vid förlust av Tvättkort

Kontohavaren är betalningsskyldig för alla belopp som påförts Kontot genom Tvättkortet. Sedan anmälan om förlust av Tvättkort gjorts enligt ovan, kan kontohavare ej ställas betalningsskyldig för belopp som påförts kontot genom det förlorade Tvättkortet.

4.4. Reklamationer

Reklamation av varor eller tjänster som köpts med Tvättkort skall ske till Truckwash se punkt 10. Härvid skall ifrågavarande kvitto medtagas/bifogas. Reklamation mot fel i faktura skall ha kommit Truckwash tillhanda senast åtta (8) dagar från fakturadatum. I annat fall förlorar Kontohavaren och Kortinnehavare rätten att åberopa felet.

4.5. Stationsbestämmelser

Kortinnehavaren förbinder sig att följa de regler och bestämmelser som gäller i tvätthallar samt informera sig om hur anläggningen och utrustningen fungerar. Detta innebär bl.a. att spola av golv och väggar efter tvätt samt att kasta eventuellt avfall i anvisade kärl. I de fall att kortinnehavaren underlåter att städa lokalen efter sig debiteras Kontohavaren städavgift f.n. 800 kr exkl. moms per tillfälle.

I de fall att öppettiderna begränsas under vissa perioder ansvarar kortinnehavaren för att ej befinna sig inom stationsområdet vid stängning. Truckwash eller vaktbolag har rätt att debitera utryckningsavgift i de fall att kortinnehavaren eller dess fordon befinner sig inom området efter stängning.  Samtliga aktuella stationsbestämmelser finns uppsatta i tvätthall.

4.6. Kameraövervakning

I enlighet med lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning och med tillstånd av Länsstyrelsen bevakas tvätthallen av övervakningskamera med bildinspelning. Ljudupptagning tillämpas inte av integritetsskäl.

5. Avtalsöverlåtelse

Rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor får ej utan Truckwashs skriftliga tillstånd av Kontohavaren överlåtas på annan. Truckwash äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, inkluderande rätten till betalning, till annan.

6. Betalningsvillkor

6.1. Fakturering

Fakturering av köp som gjorts med Tvättkort sker med 30 dagars betalningsvillkor om inte annat överenskommits och fakturan skall ha betalats vid den, i fakturan, angivna förfallodagen. 1 SEK avrundning tillämpas. Vid upprepade förseningar med betalning har Truckwash rätt att minska kredittiden till 15 dagars betalningsvillkor.

6.2. Räntor och avgifter

För närvarande debiteras 45 kr i expeditionsavgift. Vid elektronisk fakturering utgår dock ingen avgift. Vid försenad  betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen till och med den dag Truckwash erhåller full betalning. Dröjsmålsräntan är referensränta + 8%. Lagstadgade påminnelse- och kravavgift tillkommer samt förseningsersättning mellan företag i det fall att kontohavaren är ett registrerat företag vid tidpunkten då skulden uppstod. Vid förfallen skuld spärras kontohavarens samtliga tvättkort. Dessa kan återaktiveras först efter att samtliga förfallna fakturor betalats.

7. Ändring av Allmänna villkor för Tvättkort

7.1. Meddelande om räntesats och avgifter

Truckwash har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande. Sådan ändring träder ikraft tio (10) dagar efter det att ändringen meddelats Kontohavaren t.ex. genom faktura/kontoutdrag eller via Truckwashs hemsida (www.e4truckwash.se). Genom att fortsätta utnyttja Tvättkort anses Kontohavaren ha godkänt de nya villkoren.

7.2. Information om aktuella allmänna villkor

Vid var tid gällande allmänna villkor finns på www.e4truckwash.se eller att beställa via Truckwash’s kundservice. För kontaktuppgifter se punkt 10.

8. Befrielsegrunder

Truckwash är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt lagbud, svensk myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott och lockoutgäller även om Truckwash självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Truckwash om Truckwash varit normalt aktsam. Truckwash ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust. Kontohavaren är inte berättigad till skadestånd på grund av varubrist eller fel på Truckwashs utrustning. Kontohavaren ansvarar för skador på anläggning och/eller utrustning som orsakats av kortinnehavaren och Truckwash förbehåller sig rätten att debitera ersättning för reparation samt eventuellt stillestånd. I de fall att kontohavarens försäkringsbolag ska debiteras kostnaden skall kontohavaren lämna skadenummer samt faktureringsadress inom 7 dagar från skadans uppkomst, i annat fall debiteras kontohavaren.

9. Lagval och tvistlösning

Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Tvist med anledning av detta avtal skall hänskjutas till prövning i allmän domstol med Sundsvalls tingsrätt som första instans.

10. Hantering av ärenden avseende Tvättkort

Alla ärenden rörande Truckwash Tvättkort handläggs av:

Truckwash i Sundsvall AB

Gärdevägen 3, 856 50 Sundsvall

Telefon tekniska frågor: 070-366 89 89

E-post kundservice@e4truckwash.se

För spärr vid förlust av kort ring 072-560 55 99